logo

MM PRAHA
U Stavoservisu 1/659
108 00 Praha 10 - Strašnice
Tel.: +420 281 007 696, +420 776 042 698

OBCHODNÍ PODMÍNKYbutton zpet

 
Obchodní společnosti MM-PRAHA s.r.o.
se sídlem: U stavoservisu 659, 108 00 Praha 10   
identifikační číslo: 272 27 405
zapsané v obchodním rejstříku vedeném  u Městského soudu v Praze  , oddíl:  C , vložka: 105987 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.pallmannshop.cz
    
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
MM-PRAHA s.r.o., se sídlem: U stavoservisu 659, 108 00 Praha 10, identifikační číslo: 272 27 405 zapsané v obchodním rejstříku vedeném  u Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka: 105987   (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  www.pallmannshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než  12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s těmito souhlasí.
3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.8.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.9.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.10.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
4. INFORMACE O PRODUKTECH:  
Základní informace o produktech jsou uvedeny na webových stránkách eshop, podrobnější informace jsou uvedeny v technických a bezpečnostních listech výrobků resp. v návodech na jejich použití. Vyobrazení produktů mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit. Kupující si je vědom, že rozdíly mezi skutečným vzhledem nebo vlastnostmi výrobku oproti ilustrativnímu obrázku a nezávaznému popisu nemohou být důvodem k reklamaci.
Přesné informace si kupující může kdykoli vyžádat nebo vyhledat na www.pallmann.cz či www.rz-systems.cz

5.  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími dvěma způsoby:
• v hotovosti v sídle prodávajícího na adrese MM Praha, U stavoservisu 659, 108 00 Praha 10
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
5.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
5.3.   Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
5.4.   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
5.5.  Kupující, který při objednávce uvede osobní kód podlaháře, získává slevu 10% na ceníkové ceny zboží.
5.6.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. Kupujícím objednané a prodávajícím potvrzené zboží bude dodáno přepravcem (např. TOPTRANS) do ca. 3 - 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky do místa dodání určené kupujícím.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Kupující je při zadávání objednávky povinen označit správnou položku při výběru způsoby dopravy:
• v případě celkové hodnoty objednávky do 2.499 Kč (s DPH), činí poplatek za dopravu do místa určení v České republice 121 Kč (s DPH)
• v případě celkové hodnoty objednávky od 2.500 Kč (s DPH), není účtován žádný poplatek za dopravu do místa určení v České republice
• v případě osobního převzetí objednaného zboží v sídle prodávajícího MM PRAHA s.r.o., U stavoservisu 659, 108 00 Praha 10 není účtován žádný poplatek za přepravu
6.6. V případě chybně označeného způsobu přepravy a tím i případné výše přepravního poplatku je prodávající oprávněn provést korekci v zadání způsobu přepravy.
6.7. Předání zboží může být realizováno přímo v sídle společnosti MM Praha za platnosti bodu 6.5.
6.8. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího momentem jeho předání a úplným zaplacením kupní ceny.
6.9. V případě nepřevzetí zboží (s výjimkou důvodu vyšší moci nebo ustanovení bodu 6.4) vzniká prodávajícímu nárok na úhradu nákladů spojených s přepravou zboží do místa určení a zpětného vrácení do sídla MM PRAHA s.r.o.
6.10. V případě nezaplacení kupní ceny v místě dodání nebude přepravcem zboží kupujícímu předáno a prodávajícímu vzniká nárok na úhradu nákladů spojených s přepravou zboží do místa určení a zpětného vrácení do sídla MM PRAHA s.r.o.

7. STORNO A VRÁCENÍ ZBOŽÍ:
7.1. Všechny potvrzené objednávky jsou považovány za závazné a takové nelze zrušit. Kupující má právo na storno objednávky nebo odmítnutí převzetí. Vše však musí prodávajícímu písemně oznámit, s uvedením č. objednávky, názvu a ceny zboží a to nejpozději následující den po odmítnutí převzetí. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. V případě že kupující v rozporu s kupní smlouvou odmítne řádně doručené zboží převzít, přechází na něj nebezpečí škody na zboží okamžikem odmítnutí převzetí.
7.2. V případě, že kupujícím je právnická či fyzická osoba s registrovaným IČO, která zakoupí zboží za účelem svého dalšího podnikání, platí rovněž, že všechny potvrzené objednávky jsou považovány za závazné a takové nelze zrušit. Kupující má právo na storno objednávky nebo odmítnutí převzetí. Vše však musí prodávajícímu písemně oznámit, s uvedením č. objednávky, názvu a ceny zboží a to nejpozději následující den po odmítnutí převzetí. V případě, že takto neučiní, vyhrazuje si prodávající právo účtovat poplatek za zmařenou objednávku ve výši do 50% celkové ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. V případě že kupující v rozporu s kupní smlouvou odmítne řádně doručené zboží převzít, přechází na něj nebezpečí škody na zboží okamžikem odmítnutí převzetí.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
V souladu s ustanovením občanského zákoníku má kupující fyzická osoba, který je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku právo odstoupit od koupě zboží, které mu bylo doručeno libovolnou přepravní nebo kurýrní službou, a to bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od jeho převzetí.  Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
8.1. Odeslat e-mail, na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo faktury a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet č……………………….. Datum a podpis.
8.2. Zboží doručit na adresu sídla prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu. Doba 14 dní se počítá ode dne doručení zboží zákazníkovi do dne dodání prodávajícímu.

8.3. Zboží musí být v původním nepoškozeném obale, nerozbalené, nepoškozené, nepoužité, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Kupující nebude zboží zasílat na dobírku/nebude převzato prodávajícím. Doporučujeme zboží pojistit. Pokud nebudou náležitosti dodrženy, má prodávající právo odmítnout zboží, nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
8.4. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené na přání kupujícího či na zboží objednané přímo na přání zákazníka a v době objednávky nebylo skladem.
8.5. Po splnění všech podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány převodem na účet nejpozději do 30ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytovat nelze.
8.6. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další náklady.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Je-li kupujícím podnikatel, neuplatní se práva kupujícího dle §2158 a násl. občanského zákoníku.
9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
9.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
9.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
9.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
9.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
9.3. Ustanovení uvedená v čl. 9.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
9.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Toto ustanovení však neplatí, nebylo-li zbožím řádně v souladu s doporučením v technických listech resp. návodech na použití uskladněno
9.5. Uplatnění práva z vadného plnění nebude prodávajícím akceptováno v případě, že vypršela záruční doba, vada vznikla nevhodným používáním zboží, nebyly dodrženy pokyny stanovené výrobcem (doporučení technického listu výrobku, doporučení návodů k použití apod.), nevhodným skladováním či zboží bylo poškozeno přírodními živly.
9.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
9.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
10.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
10.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
10.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo apod. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. ??) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
11.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
11.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. DORUČOVÁNÍ
13.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
13.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
13.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování MM Praha s.r.o., U stavoservisu 659, 108 Praha 10, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon +420 776 042 698.

 
V Praze, dne 16. prosince 2014